Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Administrator Twoich Danych Osobowych

Administratorem strony www.projektypro.pl jest firma ProTB Sp. z o.o., adres: os. Orła Białego 10, 61-251 Poznań, NIP: 7822924277

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

os. Orła Białego 10, 61-251 Poznań, lub e-mail: kontakt@projektypro.pl

RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przekazane dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o sprzedaż towarów określonych w regulaminie sprzedaży dostępnym na stronie internetowej www.projektypro.pl (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przekazane dane osobowe są przetwarzane także:

– w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności:

1) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,

2) w celu odpowiadania na zapytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego,

3) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących sprzedaży towarów i usług przez Administratora,

4) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości sprzedawanych towarów oraz usług świadczonych przez Administratora,

5) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

6) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie wymaganych danych osobowych, przez osobę zawierającą umowę z Administratorem jest warunkiem zawarcia i prawidłowego wykonania umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą zawarcie i realizację umowy oraz sprzedaż towarów i usług przez Administratora.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Użytkowanie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia zamówionych towarów i usług, a także dla innych celów, na które wyrażono zgodę, o ile nie pojawią się inne zobowiązania, wynikające z ustaw.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Przekazane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania

tj. przez okres:

1) realizacji złożonego zamówienia,

2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,

3) realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,

4) do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej daną osobę zgody.

Prawo dostępu oraz korekty zgromadzonych danych

Mają Państwo prawo, sprawdzać i dokonywać korekty wszelkich zgromadzonych przez formularz marki ProjektyPro oraz firme ProTB Sp. z o.o. danych, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy wysłać e-mail do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Prawo cofnięcia zgody na użytkowanie danych

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania ze skutkiem na przyszłość wyrażonej uprzednio zgody na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail do wyznaczonego administratora danych osobowych.

Czas przechowywania danych

Administrator Danych Osobowych przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne dla wykonania umowy, która została zawarta z osobą przekazującą dane, o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. w przypadku toczącego się postępowania sądowego. Okres ten może zostać wydłużony ze względu na udzielone zgody marketingowe, bądź inne potrzeby wynikające z aktualizacji zawartych wcześniej umów.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której te dane dotyczą przysługują prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5) prawo do przenoszenia danych, w tym prawo do przenoszenia danych bezpośrednio do innego administratora danych,

6) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Wymogi bezpieczeństwa

Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne, aby chronić uzyskane od przekazującego dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku gromadzenia i opracowywania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie.

Możliwe gromadzenie danych statystycznych

Korzystanie ze strony internetowej odbywa się co do zasady bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Jednakże poprzez korzystanie z właściwego serwisu ze względów bezpieczeństwa zapisane zostaną następujące dane: nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, nasze strony internetowe, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.

Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Jeżeli dane muszą być przekazane zewnętrznym podmiotom wykonującym usługi techniczne, stosowane przez nas środki techniczne i organizacyjne gwarantują, że przestrzegane są przepisy o ochronie danych osobowych.

Dzieci

Bez uprzedniego uzyskania potwierdzonej zgody opiekuna prawnego Administrator Danych Osobowych nie gromadzi, nie opracowuje i nie wykorzystuje w niniejszym serwisie żadnych informacji o osobach, o których wiadomo, że nie ukończyły jeszcze 13-go roku życia.

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie planuje przekazywać Twoich danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

Kontakt

W przypadku problemów lub pytań prosimy zwracać się do Administratora Danych Osobowych ProjektyPro który chętnie Państwu pomoże, pod dostęnym adresem mailowym kontakt@projektypro.pl bądź pocztowym os. Orła Białego 10, 61-251 Poznań.

Administrator mając na względzie ciągłe dostosowywanie się do zmieniających się przepisów zastrzega sobie możliwość dokonywania odpowiednich zmian w każdym czasie.